Pravilnik o privatnosti

Član 1.

Vinska kuća Burgundac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, Vinska kuća Burgundac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Vinska kuća Burgundac, Kirovljeva 25 Boegrad.
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Vinska kuća Burgundac internet servisa, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine članovima internet servisa u skladu sa zakonom.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Wineprom d.o.o. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Vinka kuća Burgundac internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

Član 4.

Način ostvarivanja članstva u Wineprom d.o.o. internet servisima je uređen Uslovima korišćenja internet platformi društva Wineprom d.o.o.

Član 5.

Sva opšta akta Vinska kuća Burgundac moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt Vinska kuća Burgundac nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 6.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na Vinska kuća Burgundac internet servisima.

Vinska kuća Burgundac BEOGRAD

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.